Gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring, die onder deze tekst staat vermeld.

Gegevensverzameling op onze website

Die verantwoordelijk is voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U kunt zijn contactgegevens vinden in paragraaf 2.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld door het feit dat u ze aan ons doorgeeft. Dit kunnen gegevens zijn die u in een contactformulier invoert, bijvoorbeeld.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer de website wordt bezocht. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Indien de verwerking noodzakelijk is om een rechtmatig belang van onze onderneming of van een derde te waarborgen en de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient artikel 6 lid 1 letter f van de FADP als rechtsgrondslag voor de verwerking. Het legitieme belang van ons bedrijf ligt in de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en in de analyse, optimalisering en instandhouding van de veiligheid van ons online aanbod.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. Voor dit doel, evenals voor verdere vragen met betrekking tot gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum is vermeld. Verder heeft u het recht om in beroep te gaan bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

U hebt bovendien het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens op te vragen. Zie voor details de verklaring inzake gegevensbescherming onder "Recht op beperking van de verwerking".

Opgeslagen periode van persoonlijke gegevens

Wij slaan persoonlijke gegevens op voor de duur van de respectievelijke wettelijke bewaartermijn. Na afloop van de termijn worden de gegevens routinematig gewist, tenzij dit nodig is voor het aangaan of uitvoeren van een contract. Als de gegevens van de gebruikers niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. De gegevens zullen dienovereenkomstig worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gebruikersgegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt tegen deze analyse bezwaar maken of voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het volgende privacybeleid.

Je kunt deze analyse tegenspreken. Wij zullen u informeren over de mogelijkheden tot bezwaar in dit privacybeleid.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit Privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen en hoe we die gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit wordt gedaan.

We willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht via het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Martin Pekala en Nils Hoefer
PBS Pekala und Partner mbB
Belastingadviesbureau

Am Hoppenhof 32
33104 Paderborn

Telefoon: +49 5251/54638-0
E-Mail: info@pb-steuern.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel en de wijze van verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Canculatie van uw toestemming voor gegevensverwerking

Vele gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informele communicatie per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot aan de herroeping uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

Rechts om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen directe reclame (art. 21 DSGVO)

Als de gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e of f, van de DPA, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, inclusief het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen. In deze gegevensbeschermingsverklaring vindt u de respectieve rechtsgrond waarop de verwerking is gebaseerd. Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die gerechtvaardigd zijn op grond van de bescherming en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen (bezwaar op grond van art. 21 lid 1 DSGVO).

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op deze marketing, met inbegrip van de profilering, voor zover deze betrekking heeft op deze direct marketing. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt voor direct marketing (bezwaar onder art. 21 lid 2 DPA).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van overtreding van de gegevensbeschermingswetgeving heeft de betrokkene het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming is de commissaris voor gegevensbescherming van de federale staat waar onze onderneming gevestigd is. Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch verwerken, in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Als u de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke vraagt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als exploitant van de site stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen

In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u het recht om op elk moment gratis informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, evenals voor verdere vragen met betrekking tot persoonlijke gegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum staat vermeld.

Rechts om de verwerking te beperken

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens op te vragen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is, kunt u vragen om de gegevensverwerking te beperken in plaats van te verwijderen.
 • Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft om uw rechten uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van dat ze worden verwijderd.
 • Als u een bezwaarschrift heeft ingediend op grond van art. 21 lid 1 DSGVO, moet een evenwicht worden gevonden tussen uw belangen en die van ons. Zolang nog niet duidelijk is wiens belang zwaarder weegt dan het belang van de betrokken partijen, heeft u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van het feit dat ze worden opgeslagen - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Contradictie tegen reclamemails

Het gebruik van de in het kader van de afdrukverplichting gepubliceerde contactgegevens voor de toezending van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen. De exploitanten van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd verzenden van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina's maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen uitsluiten of in het algemeen en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies te vervullen (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en optimale dienstverlening. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser in het kader van ons legitieme belang bij de analyse en om veiligheidsredenen automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn in detail de volgende gegevens:

 • Browsertype en browserversie
 • Bedieningssysteem gebruikt
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft
 • tijd van het serververzoek
 • IP-adres
 • inhoud van de aanvraag (specifieke pagina)
 • hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Toegangsstatus/ HTTP-statuscode

We kunnen deze gegevens meestal niet toewijzen aan specifieke personen. Een consolidatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd.

De verzameling van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technische foutvrije presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden opgenomen.

Contactformulier

Als u ons een aanvraag stuurt per e-mail of contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens is dus uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informeel bericht te sturen per e-mail. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u in het contactformulier invult, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel waarvoor ze zijn opgeslagen, ophoudt te gelden (bijv. nadat uw aanvraag is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet.

4. Sociale media

Facebook-plugins (Like & Share knop)

Op onze pagina's zijn plugins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, USA, geïntegreerd. U kunt de Facebook-plugins herkennen aan het Facebook-logo of de "Like Button" ("Vind ik leuk") op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina's bezoekt, brengt de plugin een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daarbij de informatie dat u onze site heeft bezocht met uw IP-adres. Als u op de Facebook "Like-Button" klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze Pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de Pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook onder: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook bezoeken aan onze pagina's kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Het gebruik van de Facebook-plugins is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Google+ Plugin

Onze pagina's gebruiken functies van Google+. Aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Verzameling en verspreiding van informatie: U kunt de Google+ knop gebruiken om informatie wereldwijd te publiceren. Met de Google+ knop kunt u en anderen gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners ontvangen. Google slaat zowel de informatie op die je hebt gegeven voor een +1-inhoud als informatie over de pagina die je hebt bekeken toen je op +1 hebt geklikt. Uw +1 kan samen met uw profielnaam en foto als aanwijzingen worden weergegeven in Google-services, zoals zoekresultaten of uw Google-profiel, of elders op websites en advertenties op het web.

Google registreert informatie over uw +1 activiteit om de Google-services voor u en anderen te verbeteren. Om de Google+ knop te kunnen gebruiken, moet u een globaal zichtbaar, openbaar Google-profiel hebben, dat ten minste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u gebruikte bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere identificerende informatie over u hebben.

Gebruik van de verzamelde informatie: Naast het hierboven beschreven gebruik zal de door u verstrekte informatie worden gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke Privacybeleid van Google. Google kan geaggregeerde statistieken over +1 activiteit van gebruikers publiceren of deze statistieken delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelieerde websites.

Het gebruik van de Google+-plugin is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

5. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Browser Plugin

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware hierop aan te passen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken Een opt-out-cookie is ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze site worden verzameld: Google Analytics deaktivieren.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Ordergegevensverwerking

Wij hebben een contract met Google gesloten voor de verwerking van gegevens in opdracht en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesse gebaseerde reclame door Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet worden toegeschreven aan een specifieke persoon. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen door de advertentie-instellingen in uw Google-account te wijzigen, of in het algemeen verbieden dat Google Analytics uw gegevens verzamelt zoals beschreven in het gedeelte "Opting out of data collection".

Google Analytics Remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de cross-device functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Met deze functie kunt u de met Google Analytics Remarketing gecreëerde advertentiedoelgroepen koppelen aan de cross-device functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op interesse gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die op het ene apparaat (bijv. mobiele telefoon) aan u zijn aangepast, ook op een ander apparaat (bijv. tablet of PC) worden weergegeven, afhankelijk van uw eerdere gebruik en surfgedrag.

Als u toestemming hebt gegeven, zal Google uw web- en app-browsinggeschiedenis koppelen aan uw Google-account voor dit doel. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameberichten worden afgeleverd op elk apparaat waarop u zich aanmeldt met uw Google-account.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics Google-geauthenticeerde gebruikers-ID's die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen te definiëren en te creëren voor cross-device advertising.

U kunt zich permanent afmelden voor cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account te deactiveren, via deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het overzicht van de in uw Google-account verzamelde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u aan Google kunt geven of intrekken (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Voor het verzamelen van gegevens die niet zijn samengevoegd in uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account heeft of omdat u bezwaar heeft gemaakt tegen de samenvoeging), is het verzamelen van gegevens gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DPA. Het legitieme belang vloeit voort uit het feit dat de exploitant van de website belang heeft bij een geanonimiseerde analyse van de bezoekers van de website voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de voorschriften inzake gegevensbescherming vindt u in de Googlegegevensbeschermingsverklaring onder: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link "uitschrijven" in de nieuwsbrief. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u ons heeft verstrekt om u te kunnen abonneren op de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd nadat u uw abonnement heeft opgezegd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledenbereik) blijven onaangetast.

MailChimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. Aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp is een dienst die onder andere gebruikt kan worden om het versturen van nieuwsbrieven te organiseren en te analyseren. Als u gegevens invoert met het oog op het ontvangen van nieuwsbrieven (bijvoorbeeld een e-mailadres), worden deze gegevens opgeslagen op de servers van MailChimp in de US.

MailChimp is gecertificeerd volgens de "EU-US-Privacy-Shield". De "Privacy-Shield" is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS, die bedoeld is om de naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen in de VS te waarborgen.

Met behulp van MailChimp kunnen we onze nieuwsbrief campagnes analyseren. Wanneer u een e-mail opent die met MailChimp is verstuurd, maakt een bestand in de e-mail (het zogenaamde web-beacon) verbinding met de servers van MailChimp in de VS. Op deze manier kan worden bepaald of er een nieuwsbriefbericht is geopend en welke links zijn aangeklikt. Verder wordt er technische informatie verzameld (bijv. tijdstip van opvragen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de betreffende ontvanger van de nieuwsbrief. Het wordt uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de ontvangers.

Als u geen analyse van MailChimp wilt ontvangen, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor voorzien we in elk nieuwsbrief bericht een overeenkomstige link. Verder kunt u zich direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u uit te schrijven voor de nieuwsbrief. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt met het oog op de aanmelding voor de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd van onze servers en van de servers van MailChimp nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.

Meer details vindt u in het privacybeleid van MailChimp onder: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Sluiting van een gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben met MailChimp een zogenaamde "Data-Processing-Agreement" afgesloten, waarin wij MailChimp verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden. Deze overeenkomst kan worden bekeken onder de volgende link: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

7. Plugins en Tools

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via API. Aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te gebruiken is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de plaatsen die we op de website aangeven. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google:  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Bron: e-recht24.de