Polityka prywatności

1. Polityka prywatności na jeden rzut oka

Uwagi ogólne

Poniższe uwagi informują w sposób ogólny o tym, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi po zalogowaniu się Państwa do naszej strony internetowej. Danymi osobowymi są wszelkie dane, za pomocą których można Państwo osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych znajdują się w naszej, znajdującej się poniżej niniejszego tekstu, Deklaracji o ochronie danych.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Dane osobowe są na niniejszej stronie internetowej przetwarzane przez operatora strony. Jego dane kontaktowe są podane w ustępie 2.

Jak zbieramy Państwa dane?

Państwa dane są po pierwsze zbierane za pomocą podawania ich nam przez Państwo. Mogą to być np. dane, które wpisują Państwo do formularza kontaktowego.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. dotyczące Państwa przeglądarki internetowej, używanego systemu operacyjnego albo godziny odsłony strony). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie, rozpoczyna się w chwili Państwa wejścia na naszą stronę.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

/>Jeżeli przetwarzanie jest konieczne ze względu na ważne prawnie uzasadnione interesy naszego przedsiębiorstwa albo strony trzeciej, to o ile charakteru nadrzędnego nad interesem wymienionym jako pierwszy nie mają interesy lub prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ustęp 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem naszego przedsiębiorstwa jest prowadzenia naszej działalności gospodarczej, a także analiza, optymalizacja i zachowanie bezpieczeństwa naszej oferty online.

Jakie prawa mają Państwo w związku ze swoimi danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo zażądać w każdej chwili nieodpłatnie informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych Państwa danych osobowych. Mają Państwo także prawo żądania sprostowania, zablokowania i usunięcia tych danych. W tym zakresie, oraz przy innych pytaniach dotyczących ochrony danych mogą się Państwo w każdej chwili zwrócić do nas pod podanym w stopce redakcyjnej adresem. Poza tym przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poza tym mają także Państwo prawo żądać w określonych okolicznościach ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Deklaracji o ochronie danych, w punkcie „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Czas przechowywania danych osobowych

Przechowujemy dane osobowe przez określony ustawowo, dany okres przechowywania. Po upływie okresu następuje rutynowe usuwanie danych, o ile nie istnieje konieczność ich zachowania ze względu na zawarcie nowej umowy albo wykonanie umowy. O ile dane użytkowników nie zostaną usunięte, ponieważ są konieczne do innych i prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie zostanie ograniczone. Dane zostaną odpowiednio zablokowane i nie będą przetwarzane do innych celów. Dotyczy to np. danych użytkowników, które muszą być przechowywane z powodów prawno-handlowych i prawno-podatkowych.

Narzędzia analityczne i narzędzia usługodawców trzecich

W trakcie wizyty na naszej stronie internetowej możliwa jest statystyczna analiza Państwa aktywności w zakresie przeglądania. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą Cookies oraz tak zwanych programów analitycznych. Analiza Państwa aktywności w zakresie przeglądania odbywa się zasadniczo anonimowo; aktywność w zakresie przeglądania nie może być prześledzona wstecznie z doprowadzeniem do Państwa. Mogą Państwo wnieść sprzeciw przeciwko tej analizie albo zapobiec jej poprzez niekorzystanie z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zamieszczonej poniżej Deklaracji o ochronie danych.

Mogą Państwo wnieść sprzeciw przeciwko tej analizie. Poinformujemy w niniejszej Deklaracji o ochronie danych o możliwościach wnoszenia sprzeciwu.

2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy niniejszych stron traktują Państwa dane osobowe bardzo poważnie. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz niniejszą Deklaracją o ochronie danych.

Podczas korzystania przez Państwo z niniejszej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Danymi osobowymi są dane, za pomocą których można Państwo osobiście zidentyfikować. Niniejsza Deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego ich używamy. Wyjaśnia ona także, jak i do jakiego celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę na to, że transmisja danych w Internecie (np. w przypadku komunikacji za pomocą poczty e-mail) może zawierać luki bezpieczeństwa. Całkowita ochrona danych przed dostępem przez osoby trzecie nie jest możliwa.

Informacja o podmiocie administrującym

Podmiotem administrującym w zakresie przetwarzania danych na niniejszej stronie internetowej są:

Martin Pekala und Nils Hoefer
PBS Pekala und Partner mbB
Steuerberatungsgesellschaft

Am Hoppenhof 32
33104 Paderborn

Telefon: +49 5251/54638-0
E-Mail: info@pb-steuern.de

Podmiotem administrującym jest osoba fizyczna lub prawna, która sama albo razem z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów poczty e-mail itp.).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szereg procesów przetwarzania danych może mieć miejsce jedynie po wyrażeniu przez Państwo wyraźnej zgody. Wyrażoną zgodę mogą Państwo w każdej chwili odwołać. Wystarczy do tego skierowana do nas, nieformalna informacja za pomocą poczty e-mail. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do sprzeciwu w indywidualnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (Art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Dana podstawa prawna, stanowiąca podstawę przetwarzania, jest przedstawiona w niniejszej Deklaracji o ochronie danych. Jeżeli wyrażą Państwo sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Państwa, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. (Sprzeciw wg art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.  Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Państwa danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów. (Sprzeciw wg art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku naruszeń prawa dotyczącego ochrony danych osoba, ktorej dotyczą dane, ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w zakresie spraw dotyczących ochrony danych jest Krajowy Inspektor Ochrony Danych kraju związkowego, w którym nasze przedsiębiorstwo ma siedzibę. Listę Inspektorów Ochrony Danych oraz ich dane kontaktowe znajdują się pod następująctm linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać albo kazać przesłać stronie trzeciej, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie zgody albo w ramach realizacji umowy. Jeżeli zażądają Państwo przesłania danych innemu administratorowi, nastąpi to jedynie, o ile jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL albo TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zabezpieczenia transmisji poufnych treści, takich np. jak zamówienia czy zapytania, które kierują Państwo do nas jako do operatora strony, strona ta wykorzystuje szyfrowanie SSL albo TLS. Zaszyfrowane połaczenie można poznać po tym, że w polu adresowym przeglądarki następuje zmiana z „http://” na „https://” i w okienku przeglądarki pojawia się symbol kłódki.

Gdy aktywne jest szyfrowanie SSL albo TLS, przekazywane nam przez Pańo dane nie mogą być odczytywane przez strony trzecie.

Informacja, blokada, usunięcie

W ramach obowiązujących postanowień prawnych mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o Państwa przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy, oraz celu przetwarzania danych i ewent. prawo do sprostowania, zablokowania albo usunięcia tych danych. W związku z tym oraz przy dalszych pytaniach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo zwracać do nas w każdej chwili, pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W sprawie tej mogą się Państwo zwrócić do nas w każdej chwili pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Prawo do ograniczenia przysługuje w następujących przypadkach:

 • Jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość przechowywanych u nas danych osobowych, potrzebujemy zasadniczo czasu na sprawdzenie tego. Na czas sprawdzania mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Jeżeli przetwarzania danych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, mogą Państwo zamiast ich usunięcia zażądać ograniczenia ich przetwarzania.
 • Jeżeli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mają Państwo prawo żądania zamiast usunięcia Państwa danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania.
 • Jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO, należy rozważyć nadrzędność między Państwa a naszymi interesami. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy są nadrzędne, mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

/>Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie Państwa danych osobowych, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw przeciwko e-mailom reklamowym

Niniejszym wyraża się sprzeciw przeciwko wykorzystywaniu, publikowanych w ramach obowiązku zamieszaczania stopki redakcyjnej, danych kontaktowych do przesyłania nie żądanych wyraźnie reklam i materiałów informacyjnych. Operatorzy strony wyraźnie zastrzegają sobie możliwość podjęcia kroków prawnych w przypadku nieżądanego przesyłania informacji reklamowych, np. w postaci e-maili spamowych.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie

Cookies

Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane Cookies. Cookies ie czynią żadnych szkód Państwa komputerowi i nie zawierają jakichkolwiek wirusow. Cookies służą do czynienia naszej oferty bardziej przyjazną, skuteczniejszą oraz bezpieczniejszą. Cookies to niewielkie dane tekstowe, instalowane w Państwa komputerze i zapamiętywane przez Państwa przeglądarkę internetową.

Większość wykorzystywanych przez nas Cookies to tak zwane „Cookies sesyjne”, automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa wizyty na stronie. Inne Cookies są przechowywane w Państwa komputerze do chwili, aż Państwo je usuną. Te Cookies umożliwiają nam ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie.

Mogą Państwo tak ustawić swoją przeglądarkę, aby byli Państwo informowani o instalacji Cookies i zezwalali na nie jedynie w indywidualnym przypadku, akceptacja Cookies była w określonych przypadkach albo całkowicie wykluczona, a także uruchomić automatyczne usuwanie Cookies w chwili zamykania przeglądarki. Przy dezaktywacji Cookies funkcjonalność niniejszej strony internetowej może być ograniczona.

Cookies, konieczne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej, albo udostępnienia określonych, pożądanych przez Państwo funkcji (np. funkcji koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu Cookies w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego udostępniania swoich usług. O ile przechowywane będą inne Cookies (np. do analizy Państwa sposobu poruszania się po stronie, zostaną one w niniejszej Deklaracji o ochronie danych omówione osobno.

Pliki dzienników serwerów

Dostawca strony gromadzi i przechowuje automatycznie informacje w tak zwanych plikach dziennikach serwerów, które Państwa przeglądarka przekazuje nam w ramach naszego uzasadnionego interesu analizy oraz z powodów bezpieczeństwa. Są to w szczególności następujące dane:

 • typ i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • referer URL
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • godzina żądania serwera
 • adres IP
 • treść żądania (konkretna strona)
 • przetransferowana ilość danych
 • status dostępu/kod statusu HTTP

Danych tych nie jesteśmy z zasady w stanie przyporządkować do określonych osób. Łączenia tych danych z innymi źródłami danych nie dokonuje się.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji swojej strony oraz jej optymalizacji – w tym celu muszą być gromadzone pliki dzienników serwerów.

Formularz kontaktowy

Jeżeli przesyłają Państwo za pomocą poczty e-mail albo formularza kontaktowego zapytania, Państwa dane z formularza zapytania są, wraz z podanymi tam danymi kontaktowymi, w celu rozpatrzenia zapytania i na wypadek pojawienia się związanych z nim pytań, zapisywane u nas. Danych tych nie przekazujemy dalej bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się więc wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W każdej chwili mogą Państwo wycofać tę zgodę. Wystarczy do tego skierowana do nas za pomocą poczty e-mail nieformalna informacja. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wprowadzone przez Państwo w formularzu kontaktowym dane pozostają u nas do chwili, aż zażądają Państwo ich usunięcia, wycofają Państwo zgodę na przechowywanie albo przestaje istnieć cel przechowywania danych (np. po zakończonym rozpatrywaniu Państwa zapytania). Ważne postanowienia prawne – w szczególności terminy przechowywanie – pozostają nienaruszone.

4. Media społecznościowe

Wtyczki facebookowe (przycisk „Lubię To” i Share)

Na naszych stronach wbudowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawcy Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki facebookowe można rozpoznać na naszej stronie na podstawie logo Facebooka albo przycisku „Lubię To”. Zestawienie wtyczek facebookowych znajduje się pod adresem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę, za pomocą wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką internetową a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje w ten sposób informacje, że odwiedzili Państwo naszą stronę za pomocą swojego adresu IP. Klikając na przycisk facebookowy „Lubię To” w trakcie bycia zalogowanym do swojego konta facebookowego, mogą Państwo zlinkować treści naszych stron ze swoim profilem na Facebooku. W ten sposób Facebook może przyporządkować wizytę na naszych stronach do Państwa konta użytkownika. Wskazujemy na to, jako dostawca strony nie pozyskujemy za pośrednictwem Facebooka żadnej wiedzy o treściach transferowanych danych, ani ich wykorzystaniu. Dalsze informacje na ten temat znajdują się w Deklaracji o ochronie danych Facebooka, pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook mógł przyporządkować wizytę na naszych stronach do Państwa konta facebookowego, prosimy wylogować się ze swojego konta użytkownika na Facebooku.

Stosowanie wtyczek facebookowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes możliwie szerokiej widoczności w mediach społecznościowych.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane „Cookies”. Są to pliki tekstowe, przechowywane w Państwa komputerze i umożliwiające nam analizę korzystanie przez Państwo ze strony internetowej. Tworzone przez Cookie informacje o Państwa sposobie korzystania z niniejszej strony internetowej są z reguły przenoszone do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie Cookies Google-Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes analizy zachowania użytkownika zarówno do optymalizacji swoje oferty internetowej, jak i swoich reklam.

Anonimizacja IP

Uruchomiliśmy na niniejszej stronie internetowej funkcję anonimizacji IP. W ten sposób Państwa adres IP jest przez Google, w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej albo w innych państwach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przed przekazaniem do USA skracany. Jedynie w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA transferowany jest pełen adres IP i tam skracany. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google będzie używać tych informacji do analizy korzystania przez Państwo ze strony, sporządzania raportów o aktywności internetowej i świadczenia wobec operatora strony internetowej dalszych usług, związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz z Internetu. Adres IP, przekazany przez Państwa przeglądarkę internetową w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania swojej przeglądarki mogą Państwo zapobiec zapisywaniu Cookies; wskazujemy jednak na to, że w tym przypadku ewentualnie nie będą mogli Państwo w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Mogą Państwo także zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez Google danych tworzonych przez Cookie i odnoszących się do Państwa sposobu użytkowania strony internetowej (z Państwa adresem IP włącznie), ściągając i instalując wtyczkę przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu swoich danych przez Google Analytics klikając na przedstawiony poniżej link. Zainstaluje to Cookie Opt-Out, które przy przyszłych wizytach na niniejszej stronie internetowej uniemożliwi gromadzenie Państwa danych: Google Analytics deaktivieren.

Więcej informacji o posługiwaniu się danymi użytkowników w Google Analytics znajduje się w Deklaracji o ochronie danych Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych w imieniu

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych w imieniu i przy korzystaniu z Google Analytics realizujemy w pełni surowe wytyczne niemieckich instytucji ochrony danych.

Cechy demograficzne w Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Pozwala to sporządzać raporty zawierające stwierdzenia o wieku, płci oraz zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam związanych z zainteresowaniami Google oraz danych dotyczących odwiedzających od dostawców trzecich. Danych tych nie można przyporządkować do żadnej określonej osoby. Funkcję tę mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google albo generalnie zakazać gromadzenia swoich danych przez Google Analytics jak zostało przedstawione w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Google Analytics Remarketing

Nasze strony internetowe wykorzystują funkcje Google Analytics Remarketing w połączeniu z ponadkomputerowymi funkcjami Google AdWords oraz Google DoubleClick. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Funkcja ta umożliwia połączenie sporządzonych za pomocą Google Analytics Remarketing reklamowych grup docelowych z ponadkomputerowymi funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick. Dzięki temu związane z zainteresowaniami, spersonalizowane komunikaty reklamowe, dostosowane do Państwa na podstawie Państwa wcześniejszego sposobu korzystania i poruszania się w Internecie za pomocą jednego urządzenia końcowego (np. telefonu komórkowego) można wyświetlać na innym Państwa urządzeniu końcowym (np. tablecie albo komputerze osobistym).

Jeżeli wyrazili Państwo odpowiednią zgodę, Google połączy w tym celu Państwa charakterystykę internetową i aplikacyjną przeglądarki z Państwa kontem Google. Dzięki temu na każdym urządzeniu, do którego logują się Państwo za pomocą swojego konta Google, będzie można wyświetlać te same spersonifikowane przekazy reklamowe.

Do obsługi tej funkcji Google Analytics gromadzi autentyfikowane przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo wiązane z naszymi danymi Google-Analytics w celu zdefiniowania i utworzenia grup docelowych do ponadkomputerowych reklam.Do obsługi tej funkcji Google Analytics gromadzi autentyfikowane przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo wiązane z naszymi danymi Google-Analytics w celu zdefiniowania i utworzenia grup docelowych do ponadkomputerowych reklam.

Mogą Państwo trwale sprzeciwić się wobec ponadkomputerowego remarketingu/targetingu, wyłączając na swoim koncie Google spersonalizowane reklamy; należy przy tym skorzystać z następującego linku: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Streszczenie zgromadzonych danych na Państwa koncie Google odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody, którą wydajecie Państwo oraz możecie odwołać w Google (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W przypadku procesów gromadzenia danych, które nie są łączone na Państwa koncie Google (np. ponieważ nie macie Państwo konta Google albo sprzeciwili się wobec łączenia danych) gromadzenie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes wynika z interesu operatora strony internetowej zanonimizowanej analizy osób odwiedzających stronę internetową do celów reklamowych.

Dalsze informacje oraz postanowienia z zakresu ochrony danych znajdują się w Deklaracji o ochronie danych Google pod adresem: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

6. Newsletter

Dane z Newslettera

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać oferowany na stronie internetowej Newsletter, potrzebujemy Państwa adresu e-mail oraz informacji, które umożliwią nam stwierdzenie, że jesteście Państwo właścicielem podanego adresu e-mail i wyrażacie zgodę na otrzymywanie Newslettera. Inne dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na bazie dobrowolności. Danych tych używamy wyłącznie do wysyłki zamówionych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza zgłoszenia do otrzymywania Newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgodę, udzieloną na przechowywanie danych, adresu e-mail oraz ich wykorzystania do wysyłki Newslettera mogą Państwo w każdej chwili wycofać – np. za pomocą linku „wyrejestrowania” w Newsletterze. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane, zdeponowane przez Państwo u nas w celu otrzymywania Newslettera są u nas przechowywane do chwili wyrejestrowania się Państwa z jego otrzymywania i usuwane po rezygnacji z otrzymywania Newslettera. Dane, przechowywane u nas do innych celów (np. adresy e-mail do strefy dla członków) pozostają przez to nienaruszone.

MailChimp

Do wysyłki Newsletterów niniejsza strona korzysta z usług MailChimp. Dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA

MailChimp jest usługą za pomocą której można m.in. organizować i analizować wysyłkę Newsletterów. Gdy wprowadzają Państwo dane w celu otrzymywania Newslettera (np. adres e-mail), są one przechowywane na serwerach MailChimp w USA.

MailChimp posiada certyfikat wg „EU-US-Privacy-Shield”. Ten „Privacy-Shield” to umowa między Unią Europejską (UE) a USA, mająca zagwarantować realizację europejskich standardów ochrony danych w USA.

Za pomocą MailChimp możemy analizować nasze kampanie newsletterowe. Gdy otwieracie Państwo wiadomość e-mail wysłaną za pomocą MailChimp, zawarty w tym e-mailu plik (tzw. web-beacon) łączy się z serwerami MailChimp w USA. Można w ten sposób ustalić, czy wiadomość newsletterowa została otwarta i jakie ewent. linki zostały kliknięte. Poza tym gromadzone są informacje techniczne (np. godzina żądania, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Informacji tych nie można przyporządkować do danego odbiorcy Newslettera. Służą one wyłącznie do analiz statystycznych kampanii newsletterowych. Wyniki tych analiz mogą być wykorzystywane do lepszego dostosowania przyszłych Newsletterów do zainteresowań odbiorców.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo analiz prowadzonych przez MailChimp, muszą Państwo zrezygnować z otrzymywania Newslettera. W tym celu zamieszczamy w każdej wiadomości newsletterowej odpowiedni link. Z otrzymywania Newslettera można też zrezygnować bezpośrednio na stronie internetowej.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Mogą Państwo w każdej chwili wycofać tę zgodę, rezygnując z otrzymywania Newslettera. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane, zdeponowane przez Państwo u nas w celu otrzymywania Newslettera są u nas przechowywane do chwili wyrejestrowania się Państwa z jego otrzymywania i usuwane po rezygnacji z otrzymywania Newslettera zarówno z naszych serwerów, jak i serwerów MailChimp. Dane, przechowywane u nas do innych celów (np. adresy e-mail do strefy dla członków) pozostają przez to nienaruszone.

Bliższe informacje znajdują się w postanowieniach o ochronie danych MailChimp pod adresem: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych

Zawarliśmy z MailChimp tak zwany „Data-Processing-Agreement” (umowę o przetwarzanie danych), w której zobowiązujemy MailChimp do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich stronom trzecim. Podgląd niniejszej umowy można uzyskać pod następującym linkiem: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

7. Wtyczki I narzędzia

Google Maps

Niniejsza strona wykorzystuje za pomocą API usługę map Google Maps. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP.  Informacje te są z reguły przenoszone do serwera w USA i tam przechowywane. Dostawca niniejszej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps odbywa się w interesie przekonującej prezentacji naszych ofert online oraz łatwego znalezienia podawanych przez nas na stronie internetowej miejscowości. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników znajduje się w Deklaracji o ochronie danych firmy Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Źródło: e-recht24.de