Ceny rozliczeniowe

Przy stosunkach związanych ze świadczeniami z przedsiębiorstwami powiązanymi, znajdującymi się za granicą, firmy muszą spełniać dokładne wytyczne dotyczące obliczania świadczenia oraz świadczenia wzajemnego (tzw. cen rozliczeniowych). Ma to zapobiec planowemu wykorzystywaniu różnic podatkowych między różnymi krajami za pomocą niedozwolonego kształtowania cen. Ceny rozliczeniowe oraz ich dokumentacja na użytek transgranicznych powiązań handlowych między powiązanymi przedsiębiorstwami stają się dla przedsiębiorstw posiadających spółki zagraniczne coraz ważniejsze, bowiem zarówno administracje finansowe, jak i ustawodawcy podatkowi zajmowali się tym tematem w minionych latach w coraz szerszym zakresie i wydali dużo nowych ustaw i wytycznych. W przyszłości będzie to w tym samym stopniu dotyczyć spółek-córek, jak i stałych zakładów.

Z naszej oferty usług dotyczących cen rozliczeniowych:

  • Rozwój i kontrola dokumentacji dotyczącej cen rozliczeniowych oraz doboru metod
  • Koordynacja i uzgodnienia z kolegami po fachu z krajów, których sprawa dotyczy
  • Implementacja systemów cen rozliczeniowych w aspekcie podatkowym i prawnym

Ceny transferowe należy ustalać dla wszystkich transgranicznych stosunków gospodarczych między przedsiębiorstwami powiązanymi zgodnie z zasadą ceny rynkowej. Oznacza to, że przedsiębiorstwa powiązane muszą zawierać ze sobą transakcje na warunkach, które zostałyby wybrane również pomiędzy niepowiązanymi stronami trzecimi ("dealing-at-arm's-length"). Dotyczy to nie tylko dostawy towarów, ale także każdej wymiany usług, finansowania, przekazywania znaków towarowych, patentów i know-how, jak również delegowania personelu itp.

Porównanie ceny rynkowej może być dokonane za pomocą różnych metod przewidzianych przez organy podatkowe dla najróżniejszych rodzajów wymiany usług. Zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, ustanowiono pięć podstawowych metod ustalania cen transferowych w celu określenia wynagrodzenia zgodnego z zasadą ceny rynkowej w przypadku wymiany towarów i usług między przedsiębiorstwami:

  • Metoda porównywania cen
  • Metoda ceny odsprzedaży
  • Metoda koszt plus
  • Metoda podziału zysku
  • Metoda marży netto

Zgodnie z międzynarodowym i niemieckim punktem widzenia, metody te są związane z transakcjami. Przeciwieństwem byłoby zastosowanie tych metod do ogólnego wyniku przedsiębiorstwa, który mógłby składać się z różnych i całkiem odmiennych transakcji. W przeciwieństwie do wytycznych OECD, metody te są nadal akceptowane w niektórych krajach, np. w USA.

Kontrola transgranicznych cen transferowych, wybór właściwej metody i przestrzeganie zasady ceny rynkowej stały się przedmiotem zainteresowania kontrolerów podatkowych w kontekście kontroli podatkowych istniejących holdingów zagranicznych. Nieprzestrzeganie tych zasad prowadzi do korekty podatkowej zastosowanych cen transferowych w przypadku ich wykrycia przez kontrolę podatkową. Może to prowadzić do zwiększenia zysku podlegającego opodatkowaniu w Niemczech, który nie jest automatycznie korygowany w zagranicznym przedsiębiorstwie w celu zmniejszenia zysku. Mimo że ciężar dowodu w przypadku nieprzestrzegania zasady ceny rynkowej spoczywa zasadniczo na kontrolerze podatkowym, istnieją obszerne obowiązki dokumentacyjne, podzielone na dokumentację faktyczną i dokumentację dotyczącą zasadności.

Dokumentacja cen transferowych musi być przedłożona do kontroli podatkowej w ciągu 60 dni, w związku z nadzwyczajnymi transakcjami biznesowymi w ciągu 30 dni. Jeżeli w trakcie kontroli podatkowej nie zostanie przedstawiona żadna dokumentacja lub dokumentacja, która nie może być wykorzystana, istnieje domniemanie prawne, że ceny transferowe są prawidłowe. W tym przypadku kontroler podatkowy otrzymuje rozszerzone uprawnienia w zakresie szacowania i nakładane są obowiązkowe dopłaty. Zaleca się zatem, aby nie czekać na kontrolę podatkową przed przygotowaniem dokumentacji cen transferowych, ale w przypadku relacji usługowych z przedsiębiorstwami powiązanymi lub stałymi zakładami za granicą od samego początku postawić na prawidłową wycenę relacji usługowych i ich udokumentowanie.

Chciałbyś nas poznać?

Po prostu umów się z nami w najbliższym miejscu.
Czekamy na Ciebie!

>> Umówić się na spotkanie online

Nasze lokalizacje: