Impressum

Informacje zgodnie z § 5 TMG

PBS Pekala und Partner mbB
Steuerberatungsgesellschaft

Am Hoppenhof 32
33104 Paderborn

Upoważnionymi przedstawicielami są:
Dipl. Finanzwirt (FH) Martin Pekala, Steuerberater
Nils Hoefer, Rechtsanwalt, Steuerberater

Kontakt

Telefon: +49 5251/54638-0
Telefax: 05251/54638-99
E-Mail: info@pb-steuern.de

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

Rejestr handlowy Essen Sąd lokalny PR 2718
Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży zgodnie z § 27 a ustawy o podatku od sprzedaży: DE285267822

Odpowiedzialnymi organami nadzoru i jednocześnie izbami odpowiedzialnymi za naszych specjalistów są:
Izba Doradców Podatkowych Westfalen-Lippe, Erphostraße 43, 48145 Münster, Niemcy
Izba prawników Hamm, Ostenalle 18, 59063 Hamm

Partnerzy PBS Pekala und Partner mbB Steuerberatungsgesellschaft posiadają tytuły zawodowe "doradca podatkowy" i "prawnik". Wszystkie tytuły zawodowe zostały przyznane w Republice Federalnej Niemiec.

Przepisy zawodowe dotyczące doradców podatkowych: ustawa o doradztwie podatkowym (StBerG), rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów dotyczących doradców podatkowych, agentów podatkowych i spółek doradztwa podatkowego (DVStB), statut dotyczący praw i obowiązków w zakresie wykonywania zawodu przez doradców podatkowych i agentów podatkowych (regulamin zawodowy - BOStB), rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń dla doradców podatkowych, agentów podatkowych i spółek doradztwa podatkowego (rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń dla doradców podatkowych - StBVV). Z przepisami można zapoznać się na stronie Federalnej Izby Doradców Podatkowych www.bstbk.de (tamże w zakładce downloads/professional law).

Przepisy zawodowe dla prawników: Federalna ustawa o prawnikach (BRAO), Przepisy zawodowe dla prawników (BORA), Ustawa o wynagrodzeniu prawników (RVG), Ustawa o prawnikach-specjalistach (FAO), Ustawa o działalności prawników europejskich w Niemczech (EuRAG), Przepisy zawodowe dla prawników w Unii Europejskiej (Przepisy zawodowe CCBE), Uzupełnienia zawodowe do Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (GwG), Rozporządzenie o katalogach prawników i specjalnych elektronicznych skrzynkach pocztowych dla prawników. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Federalnej Izby Adwokackiej pod adresem www.brak.de (tamże pod hasłem Prawo zawodowe).

Obowiązuje prawo niemieckie. Właściwością miejscową sądu jest Paderborn.

W związku z wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego została zawarta z HDI Versicherung AG, HDI-Platz 1, 30659 Hanover, wymagana przez prawo zawodowe polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu. W szczególności w odniesieniu do zakresu geograficznego ochrona ubezpieczeniowa spełnia co najmniej wymogi § 67 niemieckiej ustawy o doradztwie podatkowym (StBerG), § 51 i nast. niemieckiej ustawy o doradztwie podatkowym (StBerG) oraz niemieckiej ustawy o doradztwie podatkowym (StBerG). Rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów o doradcach podatkowych, agentach podatkowych i spółkach doradztwa podatkowego (DvStB).

Zakres przestrzenny:
  1. Republika Federalna Niemiec.
  2. Inne kraje europejskie, Turcja, Rosja. Federacja i inne państwa byłego Związku Radzieckiego, jak również pozaeuropejskie terytoria państw europejskich, które są członkami UE lub EOG. Ubezpieczeniem objęte są roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej (1) dochodzone przed sądami tych krajów, jak również (2) wynikające z naruszenia lub nieprzestrzegania prawa tych krajów.
  3. na całym świecie w wysokości ustawowo określonej minimalnej sumy ubezpieczenia dla roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej wynikających z naruszenia lub nieprzestrzegania prawa obcego, o ile powstały one w ramach pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie spraw podatkowych w odniesieniu do prawa podatkowego tych krajów, a zlecenie opiera się wyłącznie na prawie niemieckim. W tych przypadkach obowiązek odszkodowawczy ubezpieczyciela jest ograniczony do czterokrotności określonej prawnie minimalnej sumy ubezpieczenia. Jeżeli uzgodniona umowna suma ubezpieczenia jest niższa niż czterokrotność minimalnej sumy ubezpieczenia, obowiązek ubezpieczyciela do wypłaty świadczeń jest w wyżej wymienionych przypadkach ograniczony do umownej sumy ubezpieczenia.
  4. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej, które są dochodzone z tytułu działalności prowadzonej za pośrednictwem oddziałów, filii lub dalszych biur doradczych za granicą, o ile nie zostały one włączone na mocy specjalnej umowy.

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 10 ust. 3 MDStV:

Martin Pekala und Nils Hoefer
PBS Pekala und Partner mbB
Steuerberatungsgesellschaft
Am Hoppenhof 32, 33104 Paderborn

Tel.: +49 5251/54638-0
Fax: +49 (0)5251/54638-99
E-Mail: info@pb-steuern.de

Materiał zdjęciowy: fotolia.de, istockphoto.de, HochGLANZ Stadtmagazin UG, Jonas Pohl, Lina Loos

Projekt i wykonanie strony internetowej: SILBERWEISS Werbeagentur

Odpowiedzialność za zawartość

Wyłączenie odpowiedzialności: Firma PBS Pekala und Partner mbB Steuerberatungsgesellschaft starannie opracowała i sprawdziła zawartość tej strony internetowej. Wyklucza się jednak wszelkie gwarancje, odpowiedzialność lub rękojmię za prawidłowość, aktualność i kompletność. Dotyczy to również wszystkich linków ustawionych w ramach obecności w Internecie. PBS Pekala und Partner mbB Steuerberatungsgesellschaft nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz zawartość stron, do których prowadzą linki. Dlatego też PBS Pekala und Partner mbB Steuerberatungsgesellschaft dystansuje się wyraźnie od wszelkich nielegalnych lub niemoralnych treści zawartych na stronach, do których prowadzą linki. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania informacji, do których odsyła link, odpowiada wyłącznie oferent strony, do której odsyła link, a nie PBS Pekala und Partner mbB Steuerberatungsgesellschaft, która poprzez umieszczenie linku jedynie odsyła do publikacji.

Copyright

Treści i dzieła stworzone przez administratorów stron na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek forma komercjalizacji tych materiałów wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są respektowane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o stosowną informację. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy takie treści.