Toezicht op buitenlandse audits

De ontvangst van een controleopdracht als aankondiging van een belastingcontrole of een zogenaamde 'tax field audit' van de belastingdienst of de douaneadministratie leidt regelmatig tot een zekere nervositeit bij ondernemers. Naast mogelijke belastingachterstanden en de grote inspanningen en kosten die met de controle gemoeid zijn, kan ook belastingontduiking aan het licht komen, met als gevolg een verlenging van de controle en de bijbehorende strafrechtelijke gevolgen. Maar wees niet geïrriteerd! Belastingcontroles zijn net zo goed een onderdeel van een bedrijfsactiviteit als het aanmanen van in gebreke blijvende klanten. Het is positief dat de belastingcontrole in het begin meestal wordt aangekondigd en dat u daardoor de eerste organisatorische zaken vooraf met de verantwoordelijke accountant kunt bespreken en coördineren. Ook onaangekondigde belastingcontroles komen veel vaker voor - maar veel onaangenamer - zijn onaangekondigd.

Wie en wat wordt er daadwerkelijk gecontroleerd, wanneer en door wie?

In principe kan elk bedrijf worden gecontroleerd. Terwijl grote bedrijven soms doorlopend worden geauditeerd, hebben sommige kleine en middelgrote bedrijven het geluk dat ze jarenlang niet worden geauditeerd.

Het verloop en de reikwijdte van de fiscale controle zijn vastgelegd in de schriftelijke controleopdracht. Hierin staat de rechtsgrond voor de controle, de naam van de accountant, de datum en plaats van de controle, het begin van de controle, de controleperiode (meestal drie boekjaren) en de feitelijke omvang van de controle (meestal de soorten te controleren belasting).

Het fiscaal recht voorziet - in tegenstelling tot het socialezekerheidsrecht - niet in een roulatie van fiscale controles. Afhankelijk van bepaalde omzet- en winstcijfers worden sommige grote bedrijven zelfs jaarlijks geauditeerd. De controlecyclus voor kleine en middelgrote ondernemingen staat daarentegen ter discretie van de fiscus. In sommige gevallen zijn onderwerpen uit de sector (bijv. postorderbedrijven) of juridische aanpassingen (bijv. kasboekhouding) bepalend voor de controle. Aan de andere kant kunnen anonieme meldingen, controlemeldingen of puur toeval ook leiden tot een audit.

In het kader van de externe controle kan het belastingkantoor een actueel overzicht krijgen van de onderneming en haar bedrijfsactiviteiten in plaats van alleen de jaarrekeningen en belastingaangiftes van het officiële kantoor te onderzoeken. Uiteraard worden de balansen en de fiscale winstberekeningen alsmede de belastingaangiften eerst op juistheid en volledigheid gecontroleerd. Daarnaast zijn er verschillende aandachtspunten bij audits, afhankelijk van de onderneming, de branche, de omvang van de onderneming of ook vanwege speciale auditgebieden van de belastingdienst. Deze kunnen het onderzoek en de verificatie van de ontvangstenzijde omvatten, alsmede de verificatie van de wettigheid van het type en het bedrag van de exploitatiekosten. Wie denkt dat de belastingdienst dagenlang door dossiers en papieren graaft, vergist zich. Intussen worden steeds meer belastingcontroles digitaal uitgevoerd. Op basis van de digitaal aangeleverde gegevens van de salarisadministratie en de financiële boekhouding analyseren de auditdiensten de zwakke punten en onregelmatigheden met behulp van auditsoftware. Bovendien kan de belastingdienst talrijke databanken aanboren en zo bewijzen dat bedrijven te lage winstmarges hebben of vragen stellen over boek- en documentbewijs.

Elke audit wordt min of meer als een belasting ervaren, ongeacht de frequentie en het type van de tests. De onderneming of de belastingadviseur moet de accountants, contactpersonen en talrijke documenten ter beschikking stellen. Dit bindt de capaciteiten. Bovendien is het in sommige gevallen niet mogelijk om te voorkomen dat het management of het hoger personeel moet deelnemen aan de fiscale controle.

Overzicht van de fiscale controles

 • Tax audit
 • Sales tax special audit
 • Verkoopbelastingoverzicht
 • speciale loonbelasting controle
 • Kasregistercontrole
 • Sociale veiligheidsaudit
 • Douanecontrole

Dem Externe auditors zijn wettelijk beperkt in hun bevoegdheden en de belastingbetaler is verplicht om mee te werken. Dit is in de meeste gevallen aan te raden omdat het belastingkantoor uiteindelijk ook de middelen heeft om bij gebrek aan of gebrek aan medewerking een inschatting te maken, wat bijna altijd ten koste gaat van de belastingbetaler.

Als u als ondernemer sociale verzekeringsplichtige werknemers in dienst heeft, komt de Duitse pensioenverzekering meestal om de drie jaar bij u langs en bekijkt u naast de sociale verzekeringsrechtelijke kwesties ook uw fiscale verplichtingen in het kader van de Artists' Social Security Fund.

Gelukkig hebben niet alle bedrijven te maken met de douane. Maar vooral in de bouw, het transport en de logistiek, evenals in de horeca, maken bezoeken van de douane deel uit van het dagelijks leven.

Wij hebben bij PBS ruime ervaring met fiscale controles, onder andere omdat we zelf zijn opgeleid in de financiële administratie en bekend zijn met de procedures.

Daarnaast leven we ook respect en eerlijkheid ten opzichte van de auditautoriteiten. Begrip voor de andere partij en discussies op ooghoogte hebben immers al menig probleem snel opgelost, ook in eerder vastgelopen situaties.

In de loop van het examen stelt de examinator meestal schriftelijk of mondeling vragen over de feiten die voor hem moeten worden opgehelderd. Hij kan verdere documenten opvragen en zijn verdere bedoelingen en bevindingen bespreken.

Na opheldering en juridische beoordeling van de fiscale feiten doet de accountant zijn bevindingen en deelt deze schriftelijk mee aan de belastingplichtige of zijn adviseur. De belastingbetaler wordt dan in de gelegenheid gesteld om commentaar te geven op deze bevindingen.

De bevindingen die vervolgens door de accountant worden herzien, worden indien nodig besproken in een slotbijeenkomst met de belastingplichtige en zijn vertegenwoordiger. Vragen kunnen en moeten worden opgehelderd, standpunten worden besproken en fiscale implicaties worden benadrukt.
Na de laatste vergadering stelt de accountant het auditrapport op. Op basis hiervan worden, eventueel na verder overleg over betwiste punten, nieuwe belastingaanslagen afgegeven waar dat nodig en toelaatbaar is. Deze kunnen dan worden aangevochten door middel van rechtsmiddelen, in de regel door middel van een bezwaarschrift.
Onze taak begint ruim voor de eigenlijke audit. De basis voor een vlotte en ongecompliceerde controle wordt immers vaak al bepaald door de kwaliteit van de loonlijst en de financiële boekhouding. Hoe beter we op deze punten hebben gepresteerd en hoe intensiever de uitwisseling tussen de cliënt en PBS is geweest, des te groter is de kans dat de controle zonder belastingachterstand wordt beëindigd. Het zou niet de eerste keer met ons zijn!
Maar een fiscale controle beperkt zich natuurlijk niet uitsluitend tot de basisloonlijst en de financiële boekhouding. Daarom zijn wij als ervaren belastingadviseurs beschikbaar om u te adviseren in controlezaken vanaf het moment dat u de controleopdracht ontvangt. Naast de vakbekwaamheid en kennis van de huidige jurisprudentie is onze jarenlange ervaring met het fiscale controleproces en de omgang met de belastingcontroleurs een bijzonder voordeel. Wij informeren u over uw rechten en plichten tijdens de lopende audit, ondersteunen u bij het ophelderen van kritische feiten en treden - indien nodig - op tegen de accountant vanuit juridisch oogpunt.
Overigens is het niet absoluut noodzakelijk dat u al onze klant bent voordat wij namens u een fiscale controle begeleiden. Indien u dat wenst, kunnen wij ook pas betrokken worden na ontvangst van een auditopdracht of een audit uitvoeren namens professionele collega's. Wij garanderen het hoogste niveau van professionaliteit en bescherming van de klant.

ONZE DIENSTEN:

 • Onderzoek, controle en voorbereiding van de documenten na indiening door de klant in ons kantoor voor de start van de fiscale controle
 • Deelname aan en ondersteuning van belastingcontroles in onze kantoren of in de kantoren van onze klanten
 • Verklaringen en compilaties van vereiste documenten en bewijsstukken aan de belastingcontroleur
 • Het te allen tijde informeren van de klant over de huidige status van de audit
 • Het voeren van het laatste gesprek met de belastingcontroleur en, indien nodig, het hoofd van de afdeling (indien gewenst, ook samen met de cliënt)
 • Onderzoek van het verslag over de uitgevoerde fiscale controle
 • Onderzoek van eventuele latere wijzigingen van belasting- en aanslagbiljetten
 • Uiteraard zullen wij u bijstaan in geval van beroep of juridische stappen, mocht tijdens het onderzoek de gewenste oplossing niet zijn bereikt.

UW VOORDELEN:

 • Professionele ondersteuning van de auditors zorgt voor een goede werksfeer
 • Positie van het pand en het personeel leidt tot ontlasting van hun capaciteiten
 • Jarenlange ervaring helpt om risico's in een vroeg stadium te identificeren en problemen op te lossen.
 • Toegang tot innovatieve testmodellen, databases en jurisprudentie
 • Controle en prioritering van de informatiestroom naar de controleurs

Wil je ons leren kennen?

Maak gewoon een afspraak met ons op een locatie bij u in de buurt.
We kijken uit naar uw komst!

>>Afspraak online regelen

Onze locaties: